Franke VBK Undermount Kitchen Sinks

  1. Franke By V&B Vbk110-21 Black Kitchen Sink

    Franke By V&B Vbk110-21 Black Kitchen Sink

  2. Franke By V&B Vbk110-21 White Kitchen Sink

    Franke By V&B Vbk110-21 White Kitchen Sink