Silksteel Twin Handle

  1. Franke Silksteel Moselle 1/4 Turn Kitchen Tap

  2. Franke Silksteel Davos Kitchen Tap

  3. Franke Silksteel Davos J Kitchen Tap

  4. Franke Silksteel Eiger Kitchen Tap

    Best Seller!

    Franke Silksteel Eiger Kitchen Tap

  5. Franke Olympus Kitchen Tap Silksteel

  6. Franke Silksteel Bridge Lever Kitchen Tap