Franke VBK Kitchen Sinks

  1. Franke By V&B Vbk110-21 White Kitchen Sink