Franke Largo Kitchen Sinks

  1. Franke Largo Lax120 36-36 Kitchen Sink

    Franke Largo Lax120 36-36 Kitchen Sink

  2. Franke Largo Lax120 45-30 Righthand Kitchen Sink

    Franke Largo Lax120 45-30 Righthand Kitchen Sink